0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.06.2022.
18.274.784,67
Стање предходног дана:
18.281.983,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.449.985,83
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.457.184,67
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.264.515,59
Матeријални и остали трошкови:
7.198,84
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
185.470,24
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
185.470,24
ВЕГА
37.876,30
АДОК
36.874,99
СОФАРМА
64.435,26
ФАРМАЛОГИСТ
46.283,69
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.264.515,59
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
641.343,15
СРБИЈАГАС
623.172,44
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.198,84
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
7.198,84