0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.07.2020.
21.579.065,81
Стање предходног дана:
22.082.564,43
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.465.139,74
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.465.139,74
Остале исплате:
503.498,62
Извршена плаћања
Плате:
9.953.204,89
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
15.433,47
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
15.433,47
Управа за трезор
9.044,17
Комора здравствених установа
6.389,30