0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.07.2022.
20.941.693,20
Стање предходног дана:
21.434.982,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.508.096,83
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.135.683,37
Остале исплате:
865.703,19
Извршена плаћања
Плате:
12.986.209,05
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
15.177,51
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
15.177,51
КОМОРА
8.841,89
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
6.335,62