0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 01.08.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.08.2022.
26.272.055,35
Стање предходног дана:
26.978.922,66
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.250.836,00
Остали приливи:
12.966,78
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.029.011,68
Остале исплате:
941.658,41
Извршена плаћања
Плате:
12.961.170,23
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.499,86
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.499,86
КОМОРА
8.820,18
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
679,68