0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.09.2021.
22.568.958,74
Стање предходног дана:
23.280.409.93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.736.375,81
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.739.268,15
Остале исплате:
708.558,85
Извршена плаћања
Плате:
11.430.684,66
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
17.142,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
17.142,34
Балкански савет за одр.развој и едукацију
14.250,00
Управа за трезор
2.892,34