0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.10.2019.
22.183.460,20
Стање предходног дана:
22.726.864,24
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.096.770,95
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.096.770,95
Остале исплате:
543.404,04
Извршена плаћања
Плате:
8.426.720,01
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
10.746,26
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
202.708,72
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
202.708,72
ФЕНИКС ФАРМ
161.839,98
ИНФАРМ
40.868,74
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
10.746,26