0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.10.2021.
20.214.654,32
Стање предходног дана:
20.983.997,92
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.972.123,90
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.974.105,47
Остале исплате:
767.362,03
Извршена плаћања
Плате:
11.539.843,49
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
1.981,57
Отпремнине:
Јубиларне награде:
199.642,44
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
1.981,57
Управа за трезор
1.981,57