0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.11.2019.
22.401.840,41
Стање предходног дана:
22.912.151,78
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.007.646,30
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.014.155,41
Остале исплате:
503.802,26
Извршена плаћања
Плате:
8.505.629,55
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
12.328,12
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
12.328,12
Управа за трезор
6.509,11
Комора здравствених установа
5.819,01