0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.11.2021.
17.672.581,67
Стање предходног дана:
18.247.669,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.172.831,70
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.876.277.01
Остале исплате:
871.642,10
Извршена плаћања
Плате:
11.728.858,64
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
19.060,47
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
19.060,47
КОМОРА
15.263,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
3.797,47