0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.12.2020.
20.395.516,99
Стање предходног дана:
16.408.157,16
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.704.003,36
Остали приливи:
5.308.325,50
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.351.015,57
Остале исплате:
673.953,46
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Бајир
5.280,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
Управа за трезор
2.747,39
Неша комп
31.990,00
Стил Б
13.536,00
Призма
21.600,00
Ауто Хермес
26.832,00
Енергосервис
26.500,00
Ева 71
8.000,00
Мадера
16.512,00
Сента промет
4.299,53