0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.04.2021.
33.067.530,91
Стање предходног дана:
31.277.962,70
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.492.312,30
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
702.744,09
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
603.978,70
Матeријални и остали трошкови:
20.125,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
78.640,39
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
78.640,39
Вега
39.047,88
Феникс фарм
28.039,18
Фармалогист
6.956,40
Сопхарма
4.596,90
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
603.978,70
Србија гас
603.978,70
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
20.125,00
ЈП ПТТ
20.000,00
Управа за трезор
125,00