0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.06.2022
17.354.116,80
Стање предходног дана:
18.274.784,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.794.183,97
Остали приливи:
20.150,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.794.184,00
Остале исплате:
940.817,84
Извршена плаћања
Плате:
13.725.682,65
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.319,19
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.319,19
КОМОРА
9.319,19