0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни Извештај – 02.07.2019

Стање средстава на дан:
02.07.2019
27.872.574,57
Стање предходног дана:
28.026.123,80
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
84.833,33
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
238.382,56
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
Путни трошкови:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
238.382,56
Исхрана:
Лeкови:
Санитeтски матeријал: