0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.08.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.08.2021.
25.103.562,00
Стање предходног дана:
25.736.576,30.
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.568.040,58
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.526.116,03
Остале исплате:
674.938,85
Извршена плаћања
Плате:
11.198.872,43
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
2.182,45
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
2.182,45
Управа за трезор
2.182,45