0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.08.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.08.2022.
25.863.822,18
Стање предходног дана:
26.272.055,35
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
277.156,39
Остале исплате:
131076,78
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
185.729,17
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
222.504,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
185.729,17
ЖАНА ЛУГ
10.122,39
СОПРО
14.850,00
ЕВА 71
13.000,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ЗЗЈЗ
4.580,00
ДОМ ЗДРАВЉА
4.110,00
ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО
2.100,00
АДВОКАТ МИШЧЕВИЋ
114.000,00
ПРЕНОС СРЕДСТАВА
12.966,78