0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.09.2020.
20.303.320,67
Стање предходног дана:
21.675.020,05
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.219.154,04
Остале исплате:
152.545,34
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
644.141,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
727.558,18
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
727.558,18
Сента промет
1.273,34
Дон дон
86.686,94
Селекта
166.500,70
Комерцсервис продукт
56.995,80
Круна комерц
73.928,40
Којчић
342.173,00
Матeријални и остали трошкови:
644.141,20
Брилијанте
168.259,80
Завод за јавно здравље Кикинда
18.070,00
Хелена граф
225.662,40
Ибреа
35.800,00
Медицински депо +
7.425,00
Зома 021
15.102,00
Ремодис
5.940,00
Медилабор
3.960,00
Бајир
1.442,00
Инфолаб
78.000,00
Добровољно ватрогасно друштво
63.380,00
Дом здравља
21.100,00