0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.10.2020.
20.267.420,83
Стање предходног дана:
21.153.860,17
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
894.152.78
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.747.085,58
Остале исплате:
33.506,54
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
606.398,41
Матeријални и остали трошкови:
299.798,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
629.128,69
Лекови у ЗУ:
245.267,02
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
245.267,02
Медикунион
3.451,14
Феникс фарм
105.618,09
Адок
9.643,98
Вега
107.906,94
Фармалогист
18.646,87
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
606.398,41
Електропривреда Србије
568.697,48
Србијагас
37.700,93
Исхрана болесника:
629.128,69
Дон дон
80.443,55
Којчић
258.860,48
Селекта
132.258,10
Круна комерц
89.629,88
Комерцсервис продукт
67.936,68
Матeријални и остали трошкови:
299.798,00
Брилианте
174.038,00
Хаи
47.760,00
Инфолаб
78.000,00