0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.11.2021.
17.376.484,34
Стање предходног дана:
17.672.581,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
870.731,38
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.166.828,71
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
29.419,36
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
296.097,33
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
841.312,02
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
841.312,02
СОФАРМА
177.549,56
ФАРМАЛОГИСТ
117.742,37
АДОК
28.108,08
ИНФСРМ
356.596,68
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
29.419,36
ЈП СРБИЈАГАС
29.419,36
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: