0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.12.2019.
20.110.649,07
Стање предходног дана:
20.558.825,99
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.933.455,52
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.943.760,30
Остале исплате:
437.872,14
Извршена плаћања
Плате:
9.364.920,33
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
16.712,11
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
16.712,11
Управа за трезор
10.304,78
Комора здравствених установа
6.407,33