0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.02.2020.
17.665.955,02
Стање предходног дана:
18.187.803,15
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.198.682,01
Остали приливи:
1.806,41
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.213.349,48
Остале исплате:
508.987,07
Извршена плаћања
Плате:
9.700.474,86
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
21.861,69
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
21.861,69
Комора здравствених установа
6.658,22
Управа за трезор
14.667,47