0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -03.02.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.02.2021.
27.505.003,33
Стање предходног дана:
27.847.777,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
315.399,89
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
291.634,77
Остале исплате:
336.539,30
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
136.649,00
Матeријални и остали трошкови:
341.104,48
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
180.420,59
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
180.420,59
Вега
24.632,75
Феникс фарм
24.329,92
Адок
1.602,15
Инфарм
126.728,80
Фармалогист
3.126,97
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
136.649,00
ЕПС
69.033,26
Србијагас
67.615,74
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
341.104,48
Призма
30.000,00
Ифолаб
78.000,00
Хелена граф
3.811,20
Завод за јавно здравље Кикинда
16.710,00
Зома
17.520,00
Ауто сервис Радич
11.140,00
Инфинити професионал
183.923,28