0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.02.2022.
21.746.398,95
Стање предходног дана:
22.142.630,66
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.753.419.68
Остали приливи:
53.020,24
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.138.621,63
Остале исплате:
64.050,00
Извршена плаћања
Плате:
176.234,75
Превоз:
Енeргeнти:
1.753.419,68
Матeријални и остали трошкови:
273.017,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.753.419,68
СРБИЈА ГАС
1.127.383,52
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
626.036,16
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
273.017,20
СЕНЗАЛ ТРЕЈД
78.000,00
АРТ ПЛУС
4.800,00
БАЈИР
13.030,00
ДОМ ЗДРАВЉА
61.650,00
ЗОМА 021
13.137,60
ИНФОЛАБ
99.999,60
ГРАФОПАК
2.400,00