0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.06.2020.
24.084.953,87
Стање предходног дана:
23.634.438,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.005.697,02
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.555.181,48
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.296.166,73
Матeријални и остали трошкови:
154.143,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
104.871,75
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
104.871,75
Феникс фарм
104.871,75
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.296.166,73
ЈП Србијагас
541.550,18
ЈП ЕПС
754.616,55
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
154.143,00
Брилијанте
154.143,00