0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.06.2022.
22.728.722,73
Стање предходног дана:
17.354.116.80
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
5.766.360,33
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
264.973,17
Остале исплате:
126.781,23
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
386.254,40
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
5.500,00
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
5.500,00
СОФАРМА
5.500,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
386.254,40
ЈЕТЕЛ
816,00
ФЦЦ
1.356,15
ЗЗЈЗ
6.870,00
ДОМ ЗДРАВЉА
900,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
258.812,25
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
НЕША КОМП
94.500,00
ЕВА 71
13.000,00