0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.08.2020.
19.542.182,74
Стање предходног дана:
20.089.667,74
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.652.234,59
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.653.972,74
Остале исплате:
545.746,85
Извршена плаћања
Плате:
10.191.010,05
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.709,54
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.709,54
Управа за трезор
6.971,39
Комора здравствених установа Србије
6.971,39