0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.08.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.08.2021.
26.502.334,91
Стање предходног дана:
25.103.562,00
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.775.434.66
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
374.100,00
Остале исплате:
2.561,75
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
124.993,77
Матeријални и остали трошкови:
46.668,75
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
204.999,23
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
204.999,23
Фармалогист
54.953,36
Софарма
32.291,82
Феникс фарм
50.479,54
Беохем 3
39.919,00
Вега
27.355,51
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
124.993,77
Србија гас
124.993,77
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
46.668,75