0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.09.2021.
26.628.043,34
Стање предходног дана:
22.526.958,39
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
5.997.295,92
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.778.041,68
Остале исплате:
118.169,29
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
625.519,37
Матeријални и остали трошкови:
267.811.20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.002.880,40
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.002.880,40
Беохем 3
39.919,00
Вега
100.294,90
Сопхарма
86.254,06
Феникс фарма
109.899,00
Фармалогист
161.186,80
Инфарм
450.165,65
Санитетски и медицински материјал:
Адок
55.160,99
Енeргeнти:
625.519,37
Електропривреда
599.049,02
Србија гас
26.470,35
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
267.811.20
Инфинити
267.811,20