0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.10.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.10.2022.
22.899.470,61
Стање предходног дана:
23.844.846,02
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.105.280,01
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.137.499,52
Остале исплате:
913.155,90
Извршена плаћања
Плате:
13.009.567,08
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
41.088,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
41.088,34
ЈП ПТТ
500,00
Управа за трезор
31.719,51
Комора здравствених установа
8.868,83