0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.03.2021.
26.902.554,46
Стање предходног дана:
26.509.997,26
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.380.416,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
815.435,22
Остале исплате:
172.424,25
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
210.192,28
Матeријални и остали трошкови:
178.409,52
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
599.257,67
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
210.192,28
ЕПС
68.865,34
Србијагас
141.326,94
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
178.409,52
Инфинити
178.409,52