0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.06.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.06.2021.
26.989.134,19
Стање предходног дана:
27.453.565,87
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.226.281,20
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.631.563,93
Остале исплате:
59.148,95
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
79.041,96
Енeргeнти:
1.160.004,83
Матeријални и остали трошкови:
249.300,72
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
92.808,37
Санитетски и медицински материјал:
109.557,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
92.808,37
Месер
26.532,00
Вега
66.276,37
Санитетски и медицински материјал:
109.557,00
Инфарм
22.176,00
Синофарм
27.381,00
Хелена граф
60.000,00
Енeргeнти:
1.160.004,83
Србијагас
499.722,49
ЕПС Снабдевање
660.282,34
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
249.300,72
Инфинити професионал
249.300,72