0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.07.2022.
19.568.019,13
Стање предходног дана:
20.941.693,20
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
19.500,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
793.874,07
Остале исплате:
599.300,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
1.014.424,99
Отпремнине:
378.749,08
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
1.014.424,99
ЕЛЕКТРОСЕРВИС ЕС
599.300,00
СД ПЛАСТ
397.660,00
АУТО КУЋА ВИДАКОВИЋ
17.464,99