0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

дневни извештај – 04.08.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.08.2021.
25.090.071,33
Стање предходног дана:
26.502.334,91
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
30.286,40
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.062.681,06
Остале исплате:
379.868,92
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
380.195,42
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
967.043,16
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
30.186,40
Исплата новчаних давања по ПКУ:
65.025,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
30.186,40
Синофарм
10.390,40
Глобалмедик
19.896,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
967.043,16
Натура
47.520,00
Којчић
487.174,87
Селекта
292.399,84
Комерцсервис продукт
76.363,00
Браћа Станковић
63.585,45
Матeријални и остали трошкови:
380.195,42
Инфинити
251.269,92
БАЈИР
44.495,50
инфолаб
78.000,00
Дом здравлја
6.430,00