0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.08.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.08.2022.
25.556.341,67
Стање предходног дана:
25.863.822,18
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
43.508,73
Остале исплате:
263.971,78
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
160.508,73
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
146.971,78
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
146.971,78
ФЕНИКС ФАРМА
76.832,26
ИНФАРМ
70.139,52
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
160.508,73
ФЦЦ
3.286,03
ЕВА 71
13.000,00
ЈЕТЕЛ
816,00
НЕША КОМП
18.000,00
ТЕРМО ЧЕЛИК
7.200,00
АДВОКАТ МИШЧЕВИЋ
117.000,00
МАРБЕЛ
1.206,70