0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.09.2020.
19.663.039,34
Стање предходног дана:
20.303.240,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
48.531,81
Остале исплате:
591.669,52
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
68.573,61
Матeријални и остали трошкови:
43.401,81
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
179.762,12
Лекови у ЗУ:
348.463,79
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
348.463,79
Феникс фарм
66.142,20
Фармалогист
17.501,66
Вега
81.679,37
Инфарм
174.255,73
Адок
8.884,83
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
68.573,61
Бајир
5.130,00
ЈП ЕПС
63.443,61
Исхрана болесника:
179.762,12
Круна комерц
43.033,42
Селекта
61.693,50
Комерцсервис продукт
75.035,20
Матeријални и остали трошкови:
43.401,81
Теленор
40.586,81
Класик
2.815,00