0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.11.2021.
17.616.519,69
Стање предходног дана:
18.791.137,80
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
53.917,81
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.098.215,17
Остале исплате:
130.320,75
Извршена плаћања
Плате:
34.236,79
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
499.035,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
695.263,33
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
695.263,33
АС СТАНКОВИЋ
63.097,27
ЛА ФАНТАНА
82.036,80
КОЈЧИЋ
327.931,30
КОМЕРЦСЕРВИС
51.257,20
СЕЛЕКТА
170.940,76
Матeријални и остали трошкови:
499.035,80
ИНФИНИТИ
307.195,20
МЕДИПРО
21.192,00
ЖАНА
13.658,00
МИКРОЦЕР
4.142,95
ИНФОЛАБ
78.000,00
ИБРЕА
9.684,00
САФЕТИ ВЕЈ
42.240,00
НЕША КОМП
21.000,00