0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.02.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.02.2021.
27.109.375,95
Стање предходног дана:
27.189.603,44
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
69.664,15
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
141.951,64
Остале исплате:
7.940,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
13.819,65
Матeријални и остали трошкови:
80.227,49
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
55.844,50
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
55.844,50
Феникс фарм
37.411,91
Вега
18.432,59
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
13.819,65
Србијагас
13.819,65
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
80.227,49
ЈП ПТТ
15.000,00
Неша комп
10.000,00
Графопак
3.550,00
СББ
4.190,00
Теленор
41.808,11
ФЦЦ
1289,38
Штранд Бекавар
4.390,00