0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.04.2021.
32.787.555,57
Стање предходног дана:
33.067.530,91
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
829.112,90
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.104.091,42
Остале исплате:
4.996,82
Извршена плаћања
Плате:
423.574,75
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
31.230,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
654.283,49
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
654.283,49
Селекта
152.086,60
Којчић
350.679,00
АС Станковић
63.707,49
Комерцсервис продукт
87.810,40
Матeријални и остали трошкови:
31.230,00
2Д Софт
27.600,00
Дом здравља Нови Кнежевац
3.630,00