0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.05.2020.
14.733.324,94
Стање предходног дана:
15.398.024,63
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.074.936,57
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.015.057,90
Остале исплате:
664.699,69
Извршена плаћања
Плате:
10.690.455,98
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
7.288,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
41.892,28
Санитетски и медицински материјал:
67.166,67
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
41.892,28
Феникс фарм
10.092,39
Вега
31.799,89
Санитетски и медицински материјал:
67.166,67
Медицински депо +
32.988,31
Инфарм
10.159,16
Фармалогист
24.019,20
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.288,00
Комора здравствених установа
7.288,00