0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.06.2022.
26.818.848,66
Стање предходног дана:
25.556.341,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.939.804,55
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
657.600,21
Остале исплате:
19.697,35
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
647.668,56
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
29.629,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
29.629,00
МОТО ШОП
3.600,00
СББ
4.729,00
ЈП ПТТ
15.300,00
НАРЦИС
6.000,00