0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.08.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.08.2021.
24.942.836,13
Стање предходног дана:
25.090.071,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
89.035,20
Остале исплате:
58.200,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
120.235,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
27.000,00
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
27.000,00
Вега
27.000.00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
120.235,20
Класик
31.200,00
Студиосевен
10.000,00
Дом здравлја
15.500,00
СББ
2.472,00
Хаи
61.063,20