0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.11.2019.
22.391,788,11
Стање предходног дана:
22.328.671,61
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.980.659,62
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.680.659,62
Остале исплате:
236.883,50
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
615.222,00
Матeријални и остали трошкови:
236.883,50
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.065.437,62
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.065.437,62
Адок
5.095,86
Вега
196.756,95
фармалогист
96.192,19
Феникс фарм
114.133,31
Инфарм
653.259,31
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
615.222,00
ЈП ЕПС
615.222,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
236.883,50
Атеље Ђуричковић
205.000,00
Школска
22.990,00
Психополис институт
8.893,50