0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.04.2020.
17.066.192,12
Стање предходног дана:
18.085.601,40
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
907.093,73
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.922.095,72
Остале исплате:
4.407,29
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
776.819,98
Матeријални и остали трошкови:
255.002,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
630.073,96
Лекови у ЗУ:
130.273,75
Санитетски и медицински материјал:
134.333,32
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
130.273,75
Феникс фарм
130.273,75
Санитетски и медицински материјал:
134.333,32
Медилабор
7.216,74
Фармалогист
41.366,40
Медицински депо +
48.646,20
Инфарм
37.103,98
Енeргeнти:
776.819,98
ЈП ЕПС
776.819,98
Исхрана болесника:
630.073,96
Дон дон
79.696,38
Комерцсервис продукт
56.910,00
Селекта
178.686,00
Којчић
164.764,80
Круна комерц
150.016,78
Матeријални и остали трошкови:
255.002,00
Брилијанте
255.002,00