0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.04.2022.
22.561.521,12
Стање предходног дана:
23.811.106,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.880.273,53
Остали приливи:
33.471,78
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.149.383,75
Остале исплате:
13.947,39
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
823.334,93
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.319.780,73
Лекови у ЗУ:
1.020.215,48
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.020.215,48
ВЕГА
74.466,05
АДОК
59.713,01
ФАРМАЛОГИСТ
186.188,90
СОФАРМА
121.418.55
ФЕНИКС ФАРМ
58.809,76
ИНФАРМ
519.619,21
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
823.334,93
СРБИЈА ГАС
823.334,93
Исхрана болесника:
1.319.780,73
ДОН ДОН
153.988,45
КОЈЧИЋ
652.593,68
СЕЛЕКТА
361.407,00
КОМЕРЦСЕРВИС
107.972,40
КЊАЗ МИЛОШ
43.819,20
Матeријални и остали трошкови: