0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.05.2021.

Стање средстава на дан:
Стање предходног дана:
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
Путни трошкови:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
Исхрана:
Лeкови:
Санитeтски матeријал:
Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.05.2021.
30.111.856,27
Стање предходног дана:
30.382.859,36
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
201.864,69
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
201.864,69
Остале исплате:
69.138,40
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
265.842,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
5.161,09
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
265.842,00
Инфинити професионал паблик
265.842,00