0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.07.2022.
19.559.428,50
Стање предходног дана:
20.331.606,66
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
676.782,96
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.426.787,16
Остале исплате:
22.173,96
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
698.071,59
Енeргeнти:
97.087,53
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
653.802,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
97.087,53
ЕУРО ПЕТРОЛ
97.087,53
Исхрана болесника:
653.802,00
ДОН-ДОН
134.365,00
КОЈЧИЋ
271.527,80
КЊАЗ МИЛОШ
48.470,40
КОМЕРЦСЕРВИС
32.640,40
АМАКС
70.800,90
СЕЛЕКТА
95.997,50
Матeријални и остали трошкови: