0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.09.2021.
23.579.536,24
Стање предходног дана:
26.628.043,34
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
3.235,26
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.716.070,49
Остале исплате:
335.671,87
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
77.342,04
Матeријални и остали трошкови:
458.227,80
Отпремнине:
751.737,60
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.620.720,92
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
78.644,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
65.070,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
78.644,00
Неомедика
17.131,20
Синофарм
31.824,80
Инфарм
22.968,00
Глобалмедик
6.720,00
Енeргeнти:
77.342,04
Еуро петрол
77.342,04
Исхрана болесника:
1.620.720,92
Селекта
584.411,70
Којчић
700.026,54
Комерцсервис продукт
120.930,80
Лафантана
86.594,40
Ас Станковић
128.757,48
Матeријални и остали трошкови:
458.227,80
ЗЗЈЗ
14.420,00
Медицински факултет
75.000,00
2Д Софт
27.600,00
Бајир
22.365,00
Виса пром
7.320,00
Инфолаб
78.000,00
Студиосевен плус
10.000,00
Ибреа
20.880,00
РЦМ
4.800,00
Хелена граф
197.842,80