0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.12.2019.
23.878.800,21
Стање предходног дана:
24.476.153,35
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.307.352,98
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.507.352,98
Остале исплате:
397.353,14
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
597.353,14
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.307.352,98
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.307.352,98
Инфарм
774.916,34
Вега
160.400,22
Фармалогист
154.358,12
Феникс фарм
130.631,80
Адок
87.046,50
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
597.353,14
Думинг
497.794,28