0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.02.2022.
21.283.441,81
Стање предходног дана:
21.746.398,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
333.903,61
Остале исплате:
129.053,53
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
720,00
Матeријални и остали трошкови:
420.621,14
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
41.616,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
720,00
СРБИЈА ГАС
720,00
Исхрана болесника:
41.616,00
КЊАЗ МИЛОШ
41.616,00
Матeријални и остали трошкови:
420.621,14
НЕША КОМП
18.199,00
ИНФИНИТИ
357.940,80
АРТ ПЛУС
9.600,00
ГРАФОПАК
6.000,00
ЛАФАНТАНА
3.326,48
СТУДИОСЕВЕН ПЛУС
10.000,00
ЗЗЈЗ
14.420,00
САВИЋ СУПОРТ
159,74
СЕНТА ПРОМЕТ
975,12