0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.04.2022.
23.360.728,03
Стање предходног дана:
22.561.521,12
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
737.471,80
Остали приливи:
98.853,23
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
37.118,12
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
37.118,12
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
37.118,12
СРБИЈАГАС
37.118,12
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: