0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.05.2020.
14.741.264,10
Стање предходног дана:
14.986.182,04
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
365.663,26
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
606.563,26
Остале исплате:
4.017,94
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Феникс фарм
187.929,48
Фармалогист
93.390,07
Адок
84.343,71
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Круна комерц
31.570,00
Матeријални и остали трошкови:
Брилијанте
209.330,00